GENEL
Giriş Tarihi : 07-05-2022 22:52

Kırsal kalkınma hibe desteklemeleri açıklandı

Bartın’a 6.105.532,41 TL hibe desteği.

Kırsal kalkınma hibe desteklemeleri açıklandı

    Makine-Ekipman Hibesi kazanan çiftçiler 11 Mayıs 2022 ve 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapacak

    2021-2022 Başvuru Dönemi Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Makine-Ekipman Hibesi Ve Tarıma Dayalı Ekonomik yatırımlar olmak üzere 469 projeye 6,1 Milyon TL hibe desteği verilecek. Proje yararlanıcılarının başvuru konularına göre Bartın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünce duyurulan tarihler arasında hibe sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir.

    Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında Makine-Ekipman Hibesi kazananlar 11 Mayıs 2022 Çarşamba ve 25 Mayıs 2022 Çarşamba günleri arasında hibe sözleşmesi imzalamak için Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapacak.

    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022 Yılı Proje Başvuru Sonuçları Açıklandı.

    Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 Başvuru Dönemi (Tebliğ No:2020/25) kapsamında Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından İlimizde proje uygulamaya hak kazanan yatırımcılar belirlenmiştir.

    Asil ve yedek listeler, İl Müdürlüğümüz ilan panosu ve internet sayfasında 29.04.2022 tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü süre ile ilan edilmiştir. Hak kazanan başvuru sahipleri, 5 iş günü bitimini (11.05.2022) takip eden 10 (on) iş günü içerisinde (11.05.2022-25.05.2022) hibe sözleşmesi imzalamak için İl Müdürlüğümüze başvuru yapacaktır. Hibe sözleşmesi imzalama yükümlülüklerinin yerine getiren yatırımcılar tarafından talep edildiği takdirde askıya çıkılma gününden itibaren 25.05.2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalayabilir. Hibe sözleşmesi imzalamak için son tarih 25.05.2022 17:30' dur.

B İş Planı Kapsamında askı süresini takip eden 20 (yirmi) iş günü içerisinde (11.05.2022-13.06.2022) hibe sözleşmesi imzalamak için İl Müdürlüğümüze başvuru yapacaktır. Askı listeleri yatırımcılara tebligat niteliğindedir.

Hibe Sözleşmesi Ek Belgeler:

-Başvuru Sırasında sisteme yüklenen evrakların çıktıları,

· A iş planı kapsamında;

a) Yatırımcının SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler,

b) İkametgâh Belgesi

c) Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti,

ç) Adli sicil kaydı,

d) Alınacak makine ekipmanın teknik özelliklerini gösterir belge,

· B iş planı kapsamında;

e) Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu,

f) Kontrollü örtü altı tarım konusunda yeni tesis kapsamında yapılacak yatırımlarda, il müdürlüğünden alınan uygun görüş ile ruhsat vermeye yetkili idarece verilecek, etüt ve projelerin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair yazı,

g) Yatırımcının SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler,

ğ) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması projeleri için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi; kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projeleri için yapı kullanım izin belgesi, h) Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı olmadığına ve hakkında açılmış dava bulunmadığına dair tapu müdürlüğünden alınmış güncel belge, 62

ı) Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncel olumlu görüş yazısı,

i) Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti,

j) Organik ürün üretimi amaçlı başvurular için örneği uygulama rehberi ekinde verilen taahhütname (Taahhütname-3),

k) Adli sicil kaydı,

l) İlgili meslek odalarına kayıtlı kişiler tarafından hazırlanan ve tasdik edilen; makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını içeren ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair teknik rapor hibe sözleşmesi ekinde verilmelidir.)

-Satın Alma Evrakları:

-Yüklenici Olarak Seçilen İmalatçı/Bayi veya Tedarikçinin Temin Edeceği Evraklar:

-Proforma fatura

- Kalite Belgesi

-Yurt içinde üretilmiş makine ve ekipmanlar için TSE, TSEK, deney raporu veya yerli malı belgelerinden herhangi biri ile kataloğu,

-İthal makine ve ekipmanlar için CE belgesi, deney raporu veya AT Uygunluk Beyanı (CE Uygunluk Deklarasyonu), katalog ile nihai raporda menşe belgesini,

- Özel imalat makine ve ekipmanlar için iş deneyim belgesi, kapasite raporu ile birlikte ilgili meslek odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi/Sanayi Sicil Belgesi veya deney raporunu sunması halinde uygun harcama kapsamında değerlendirilecektir.

Not: Belgelerin tamamının geçerlilik süresi satın alma sözleşmesi imzalanana kadar devam etmelidir.

-İmalatçı/bayi veya tedarikçinin SGK ve vergi dairesine borcu olmadığına dair belge,

Yatımcıların Hibe Sözleşmesi aşamasında bahsi geçen tüm evraklarla birlikte belirtilen tarihlerde İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

A İş Planı için TIKLAYINIZ

B İş Planı için TIKLAYINIZ

 

Admin

AdminAdmin