porno rokettube türk porno
Advert
Advert
Advert

Bu Savurganlık Neyin Nesidir?

Belediye halkın parasını çar-çur etmeye devam mı edecek?

Bu Savurganlık Neyin Nesidir?
Bu içerik 713 kez okundu.
Advert

Gölbucaklı: Belediyenin milyonlarca lira borcu varken, maliyeti 400.000-500.000 lira tutan bu kitap bastırma işi de nedir?

BELEDİYENİN PARASIYLA KENDİNİZİN REKLAMINI YAPMAYIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı yaptığı açıklamada; “MHP’li Bartın belediye başkanı Cemal Akın’ı sert bir dille eleştirerek Belediyenin milyonlarca lira borcu varken, maliyeti 400.000-500.000 lira tutan bu kitap bastırma işi de nedir? Seçim arifesi öncesinde Belediye Başkanı Cemal Akın yeniden aday olmuşken, kendi reklamını yapmak için halkın parasını çar-çur etmeye devam mı edecek? diye sordu. CHP’li başkan Gölbucaklı, Zehir zemberek yaptığı yazılı basın açıklamasına şöyle devam etti; “Bilindiği gibi ülkemiz çok büyük bir ekonomik kriz yaşamaktadır. Yaşanan bu ekonomik krizle mücadele etmek için Hükümet tasarruf tedbirleri almakta, bu alınan tedbirler başında da Kamuda tasarruf gelmektedir.

BARTIN BELEDİYESİ NE YAPIYOR?

Hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, kurumlarda israfın önlenerek bütçeye fazla yük binmemesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bununla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına talimatlar gönderilerek tasarruf için yapılması gerekenler ilgili kurumlara bildirilmiştir. Kurumların harcamalarının azaltılarak israfa son verilmesi istenmiştir. Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile ülke bütçesinin zor durumda olduğu ortada iken Bartın Belediyesi verilen talimatlara aykırı bir davranış içinde tasarruf tedbirlerini hiçe saymakta, gelirlerini bol keseden harcamaya devam etmektedir. Ülke böylesine zor ve hassas bir dönemden geçerken, Bartın Belediyesi ne yapıyor?

BARTIN HALKININ PARALARI HAR VURUP, HARMAN SAVRULUYOR

Devletin ortaya koyduğu kural ve kaidelere uymayarak, gelirlerini düşüncesizce harcıyor. Halkın hizmeti için harcanması gereken Belediye gelirleri har vurup harman savrulmaktadır. Durum böyle iken Bartın Belediyesi ne yapmaya çalışıyor? Ekonominin dip yaptığı bu dönemde belediye gelirlerini düşüncesizce harcıyor. Tasarruf yerine israf yapıyor. Bartın Belediye Başkanı Belediyenin borçlarını ödemesi gerekirken kendi reklamı için harcamalar yaparak, Belediyeyi de borç batağına sokmaktadır. Harcanan paralar hepimizin paralarıdır. Bu günlerde Belediye Çalışmalarına ait 204 sayfalık, 30.000(otuz bin) adet kitap basımı yapılacağına dair Bartın Belediyesinin 10.12.2018 tarihinde yapacağı ihale dikkat çekmektedir. Yaklaşık olarak 400.000 ile 500.000 bin lira arasında maliyeti olacak bu harcama Bartın halkının kendilerine verdiği emanete sahip çıkmamaktır. Milletin paraları har vurup, harman savruluyor.

BIRAKIN İSRAFI MİLYONLARCA LİRALIK BORÇLARINIZI ÖDEYİN

Seçim arifesi öncesinde Belediye Başkanı Cemal Akın yeniden aday olmuşken, kendi reklamını yapmak için halkın parasını çar-çur etmeye devam mı edecektir? Böylelikle bu işin maddi yükünü halkın sırtına yükleyerek cebinden para harcamadan belediye parasıyla bedava reklam peşine düşmüştür. Belediye; borçları nedeniyle neredeyse iflasını ilan edecek duruma gelmiştir. Bu durumda bu savurganlık da neyin nesidir? Belediyenin milyonlarca lira borcu varken, maliyeti 400.000-500.000 lira tutan bu kitap bastırma işi de nedir?

Ayrıca geçmiş yıllarda sorumsuzca kapı önlerine atılarak dağıtılmış olan yine reklam kitapları mahallelerdeki çöp konteynırında yerini almıştır. Bırakın artık bu israfı da tasarruf tedbirlerini uygulayarak,  milyonlarca liralık borçlarınızı ödeyiniz. 

*********************************************************************************************************

BASIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BARTIN BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Kitap Bastırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/575193

1-İdarenin

a) Adresi: Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100 MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası: 3782271025 – 3782274013

c) Elektronik Posta Adresi: ozelkalemmud@bartin.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 204 sayfalık 30 000 adet Belediye Çalışmalarına Ait Kitap Basımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Bartın

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 15(on beş) gündür
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Kemerköprü M. Elmalık S. No:1 74100BARTIN

b) Tarihi ve saati: 10.12.2018 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen gazete, kitap, dergi benzeri matbaacılıkla iligili basım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Hacı Gölbucaklı Kitap İhalesi Cemal Akın
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP il yönetimi onaylandı
CHP il yönetimi onaylandı
Organize suç örgütü çöktü
Organize suç örgütü çöktü
istanbul eskort